Υπηρεσίες του Ιατρείου

Το Ιατρείο μας είναι ιδιωτικό αλλά συμβεβλημένο με το ΕΟΠΥΥ και λειτουργεί στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, αποκατάσταση και ενδυνάμωση της υγείας όλων των πολιτών, με την παροχή πιστοποιημένων ιατρικών υπηρεσιών, εξετάσεων και φαρμάκων και την υιοθέτηση και εφαρμογή κοινών κανόνων πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης για τη δημόσια υγεία. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιλαμβάνει:

 1. τις ιατρικές υπηρεσίες που έχουν ως σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση βλαβών της υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία σε νοσοκομείο.
 2. τη διεξαγωγή ιατρικών πράξεων και εξετάσεων και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων και φαρμάκων ( Τα Πρωτόκολλα Ιατρικών Πράξεων και Φαρμάκων για την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ συντάσσονται με βάση τις Θεραπευτικές Ομάδες Φαρμάκων που καταρτίζει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου, ΕΟΦ, και τα Διαγνωστικά-Θεραπευτικά Πρωτόκολλα που καταρτίζει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ΚΕΣΥ),
 3. τη φροντίδα και παρακολούθηση των ασθενών μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο,
 4. τις υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας και φροντίδας στο σπίτι,
 5.  τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,
 6. την επείγουσα προνοσοκομειακή παροχή υπηρεσιών υγείας, μέσω ιδίως της μεταφοράς ασθενών από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) ή άλλους πιστοποιημένους για τον σκοπό αυτό, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οργανισμούς,
 7. την παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής, σύμφωνα με την πολιτική Δημόσιας Υγείας και τα Εθνικά Σχέδια Δράσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα. Οι υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής εστιάζουν ιδίως στα κρίσιμα προβλήματα των επιδημιών και των παραγόντων κινδύνου της υγείας, όπως είναι η παχυσαρκία, η χρήση αλκοόλ και καπνού από ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Υλοποιούνται και με την ιατρική της εργασίας, την παροχή υπηρεσιών σχολικής υγείας, την ενημέρωση σε θέματα κοινωνικού προγραμματισμού και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και κάθε άλλη δράση που συνδέεται με μέτρα πρόληψης στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής για τη Δημόσια Υγεία,
 8. την παροχή εξ αποστάσεως ιατρικών συμβουλών και υπηρεσιών με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και υποδομών,
 9. την παροχή υπηρεσιών σχολικής υγείας,
 10. τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της συνολικής υγείας των τοπικών κοινωνιών,
 11. τη μέριμνα και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων υγείας, που εμφανίζονται σε τοπικό επίπεδο .